Herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden
Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen als laatste in bezit heeft heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (ProductionToGo GmbH, Im Stöckmädle 21, 76307 Karlsbad, info@production-to-go.com, telefoon: +49 (0) 7248 911 711, fax: +49 (0) 69 50450 0710 226) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is echter niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van bezorging heeft gekozen dan de door ons aangeboden meest gunstige standaardlevering ), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. Aan de deadline wordt voldaan als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen. Voor goederen die vanwege hun aard niet normaal per post kunnen worden geretourneerd, bedragen deze kosten 55 EUR. U moet een eventueel waardeverlies van de goederen alleen betalen als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

– Aan ProductionToGo GmbH, Im Stöckmädle 21, 76307 Karlsbad, info@production-to-go.com, Fax: +49 (0) 69 50450 0710 226

– Ik/wij () herroep/herroep hierbij het door mij/ons () gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen ()/het verlenen van de volgende dienst ()

– Besteld op ()/ontvangen op ()

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening consument(en) (alleen bij papieren communicatie)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Annuleringsbeleid opgesteld met Trusted Shops Rechtstexter in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.