Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ProductionToGo Benelux BV

 

 

DEEL A. – ALGEMENE BEPALINGEN

De algemene bepalingen van Deel A van de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met ProductionToGo Benelux BV . In aanvulling op de algemene bepalingen van deel A zijn, afhankelijk van de inhoud van de Overeenkomst, de specifieke bepalingen van de hierna genoemde delen van toepassing in aanvulling op de algemene bepalingen van Deel A:

Deel B   -               Levering van Producten 

Deel C   -               Levering van Diensten

Deel D   -               Firmware

 

In geval van een conflict of strijdigheid tussen de algemene bepalingen in Deel A en de specifieke bepalingen van een deel, prevaleren de specifieke bepalingen van het betreffende deel.

 

Artikel 1.    Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

Algemene Leveringsvoorwaarden:          de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

 

Afnemer:                                                          de natuurlijke of  rechtspersoon die met ProductionToGo Benelux BV  contracteert c.q. beoogt te contracteren.

 

Advanced Support:                                       de door ProductionToGo Benelux BV te leveren Dienst waarbij ProductionToGo Benelux BV doorlopende begeleiding en support biedt bij 3D-printing.

 

Producten:                                                       De door ProductionToGo Benelux BV uit hoofde van de Overeenkomst te leveren producten.

 

Diensten:                                                          alle door ProductionToGo Benelux BV  uit hoofde van de Overeenkomst te leveren diensten, waaronder kan zijn begrepen (doch niet beperkt tot) adves, installatie en (gebruiks)trainingen en onderhoud.

 

ProductionToGo Benelux BV:                    de Besloten Vennootschap ProductionToGo Benelux BV gevestigd en kantoorhoudende te (1531 ME) Wormer aan het adres Eenhoornweg 5, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 83315888.

 

Producten:                                                       alle door ProductionToGo Benelux BV  aan Afnemer uit hoofde van een Overeenkomst te leveren producten, waaronder in ieder geval kan zijn begrepen (doch niet beperkt tot) 3D-printers alsmede door ProductionToGo Benelux BV in het kader van de printservice in opdracht van Afnemer geproduceerde producten.

 

Offerte:                                                             elk schriftelijk aanbod van ProductionToGo Benelux BV  aan Afnemer tot het aangaan van een Overeenkomst.

 

Order:                                                                de door de Afnemer mondeling of per e-mailbericht, (mobiele) telefoon, fax of brief bij ProductionToGo Benelux BV geplaatste bestelling voor de levering van Producten en/of Diensten.

 

Overeenkomst:                                               iedere Overeenkomst die tussen ProductionToGo Benelux BV en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

 

Partijen:                                                            ProductionToGo Benelux BV en Afnemer gezamenlijk.

 

Firmware:                                                         De door de fabrikant geïnstalleerde software op een apparaat-chip die in Producten (hardware) wordt geplaatst. Firmware wordt standaard geïnstalleerd en wordt meegeleverd met de Producten. De firmware is nodig om het Product te laten functioneren. 

 

Artikel 2.    Toepasselijkheid

2.1.      Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Orders, Offertes van en Overeenkomsten met ProductionToGo Benelux BV en/of waar  bij betrokken is. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden  zijn ook van toepassing op levering van Producten en/of Diensten die ProductionToGo Benelux BV door een derde laat leveren.

2.2.      Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolg-Overeenkomsten tussen ProductionToGo Benelux BV en de Afnemer. De Afnemer wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.3.      Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen.

2.4.      Indien ProductionToGo Benelux BV bij één of meerdere Overeenkomsten met de Afnemer afwijkt van deze Algemene Leveringsvoorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen ProductionToGo Benelux BV en de Afnemer.

2.5.      De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6.      Indien ProductionToGo Benelux BV niet steeds strikte naleving van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en/of de Overeenkomst verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat  ProductionToGo Benelux BV  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden  en/of de Overeenkomst te verlangen.

2.7.      Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden  op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Leveringsvoorwaarden  bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.

 

Artikel 3.    Offertes/totstandkoming van Overeenkomsten

3.1.      Alle Offertes van ProductionToGo Benelux BV zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien de Offerte geen termijn van aanvaarding bevat, geldt dat de Offerte na 8 dagen automatisch kom te vervallen.

3.2.      De van de Offerte deel uitmakende documenten, zoals prijslijsten, brochures, catalogi folders en dergelijke, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch vrijblijvend. Deze worden slechts bij wijze van aanduiding aan de Afnemer verstrekt en kunnen op geen enkele wijze bindend zijn voor ProductionToGo Benelux BV. Voornoemde bescheiden zijn en blijven bovendien (intellectueel) eigendom van ProductionToGo Benelux BV.

3.3.      ProductionToGo Benelux BV kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4.      ProductionToGo Benelux BV kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken. In dat geval kan de Afnemer nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld dan wel dat ProductionToGo Benelux BV een vergoeding betaalt voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden of nog te lijden schade.

3.5.      Er komt pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat de Afnemer de Offerte van ProductionToGo Benelux BV schriftelijk aanvaardt. Indien de Afnemer een Offerte aanvaardt, heeft ProductionToGo Benelux BV niettemin het recht om de Offerte binnen 8 dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.6.      Indien Afnemer een Order plaatst bij ProductionToGo Benelux BV voor de levering van Producten en/of Diensten zonder dat deze is voorafgegaan door een Offerte, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de Order door ProductionToGo Benelux BV schriftelijk is bevestigd of wanneer ProductionToGo Benelux BV op verzoek van de Afnemer met de uitvoering van de Order is begonnen. Afnemer is niet gerechtigd een Order, ook niet als deze nog niet is aanvaard door ProductionToGo Benelux BV, te herroepen. ProductionToGo Benelux BV heeft ten allen tijde het recht een Order niet te accepteren.

 

Artikel 4.    Prijzen

4.1.      Tenzij anders vermeld zijn de in een Offerte c.q. Overeenkomst vermelde prijzen in Euro’s uitgedrukt, exclusief BTW, transportkosten, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege alsook exclusief eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten. Deze heffingen en kosten kunnen door ProductionToGo Benelux BV afzonderlijk aan Afnemer in rekening worden gebracht. Alle door ProductionToGo Benelux BV  gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de Offerte, dan wel sluiten van de Overeenkomst, bekende prijsbepalende factoren.

4.2.      De in een Offerte c.q. Overeenkomst vermelde prijzen van de door ProductionToGo Benelux BV te leveren Producten en/of Diensten zijn gebaseerd op levering ex works, als gedefinieerd in de ICC Incoterms, aan het adres van het  magazijn van ProductionToGo Benelux BV te Wieringerwerf, tenzij Partijen schriftelijk in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen.

4.3.      ProductionToGo Benelux BV is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde Producten en/of Diensten aan te passen indien een of meerdere kostprijsfactoren na sluiting van de Overeenkomst een wijziging ondergaan die direct van invloed is op de kostprijs van de te leveren Producten. ProductionToGo Benelux BV is daarnaast steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. Indien de gewijzigde prijzen meer dan 15% afwijken van de oorspronkelijk overeengekomen prijzen, heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

4.4.      ProductionToGo Benelux BV gaat er bij het doen van Offertes vanuit dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onder normale en gebruikelijke omstandigheden zal kunnen uitoefenen. In het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor ProductionToGo Benelux BV extra kosten moet maken, zal  hiervan mededeling doen aan de Afnemer en heeft ProductionToGo Benelux BV het recht de extra kosten bij de Afnemer in rekening brengen.

4.5.      Ter zake de door ProductionToGo Benelux BV verrichte prestaties en de daarvoor door de Afnemer verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van ProductionToGo Benelux BV volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

 

Artikel 5.    Uitvoering Overeenkomst

5.1.      Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal ProductionToGo Benelux BV overgaan tot levering van de Producten en/of Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst. ProductionToGo Benelux BV heeft het recht een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde partij uit te laten voeren.

5.2.      Alle opgegeven en/of overeengekomen (af)levertijden zijn gebaseerd op gegevens en omstandigheden die bij sluiten van de Overeenkomst aan ProductionToGo Benelux BV bekend waren. Deze levertijden gelden steeds als streefdata, hebben een indicatief karakter en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. ProductionToGo Benelux BV spant zich in om de betreffende levertijden zo veel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele overschrijding van een levertijd levert geen tekortkoming op.

5.3.      Indien Afnemer in het kader van de Overeenkomst (een deel van) de productiecapaciteit aan ProductionToGo Benelux BV uitbesteedt (‘printservice’), is Afnemer verantwoordelijk voor de tijdige en volledige aanlevering van de benodigde informatie, gegevens en productontwerp. Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Leveringsvoorwaarden geldt dat ProductionToGo Benelux BV nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk is voor de eventuele ondeugdelijkheid en/of gebrekkigheid van een (eind)Product dat is gebaseerd op door Afnemer aangeleverde gegevens en/of ontwerpen en/of Producten die op instructies en/of in opdracht van Afnemer in het kader van de printservice zijn vervaardigd. Afnemer vrijwaart ProductionToGo Benelux BV voor alle aanspraken van derden (waaronder productaansprakelijkheid) die verband houden met het in dit artikellid bepaalde.

5.4.      ProductionToGo Benelux BV is nimmer aansprakelijk noch gehouden tot het vergoeden van schade, indien ProductionToGo Benelux BV om welke reden dan ook in gebreke is met betrekking tot de tijdige en/of juiste en/of volledige levering van de Producten, tenzij in specifieke gevallen anders overeengekomen is of tenzij de Afnemer opzet of grove nalatigheid van ProductionToGo Benelux BV bewijst. De Afnemer dient zelf een verzekering af sluiten om dit te dekken.

 

Artikel 6.    Betaling

6.1.      Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Afnemer aan ProductionToGo Benelux BV verschuldigd is geworden uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum door de Afnemer te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

6.2.      Indien het ProductionToGo Benelux BV wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Afnemer in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is ProductionToGo Benelux BV gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst, in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, volledige of gedeeltelijk betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidsstelling voor de betalingsverplichtingen van de Afnemer. De Afnemer dient op eerste verzoek van ProductionToGo Benelux BV daaraan gehoor te geven.

6.3.      ProductionToGo Benelux BV is bovendien te allen tijde gerechtigd de Afnemer te verplichten, indien ProductionToGo Benelux BV de door haar te leveren Producten wenst af te dekken bij een door haar te bepalen kredietverzekeraar, mee te werken aan een kredietbeoordeling.

6.4.      Indien de Afnemer bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Afnemer deze bezwaren uiterlijk één maand na factuurdatum schriftelijk aan ProductionToGo Benelux BV kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.

6.5.      De Afnemer is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens ProductionToGo Benelux BV op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op ProductionToGo Benelux BV. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of ten aanzien van de geleverde Producten en/of Diensten (reclame) geven de Afnemer aldus nimmer de bevoegdheid betaling op te schorten en/of te verrekenen.

6.6.      Indien de Afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Afnemer automatisch in verzuim zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.7.      Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke ProductionToGo Benelux BV moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking op de wettelijke regelgeving hieromtrent, vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag, met een minimum van € 250,- exclusief BTW. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, kunnen deze werkelijk gemaakte kosten door ProductionToGo Benelux BV worden gevorderd.

6.8.      Betalingen van de Afnemer strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan. ProductionToGo Benelux BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ProductionToGo Benelux BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.9.      Indien de Overeenkomst met meer dan één Afnemer is gesloten, dan zijn alle Afnemers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

6.10.    Indien de Afnemer artikel 6.1 niet naleeft dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van  als bedoeld in artikel 6.2 dan wel weigert mee te werken aan een kredietbeoordeling of als geen positieve kredietbeoordeling wordt afgegeven, is ProductionToGo Benelux BV gerechtigd:

a.      om de Producten (indien de Overeenkomst (gedeeltelijk) betrekking heeft op Producten) door middel van een schriftelijke kennisgeving te leveren, in welk geval de Producten bij ProductionToGo Benelux BV of een derde opgeslagen worden vanaf het moment van de schriftelijke kennisgeving en dit op kosten en voor risico – waaronder het risico op kwaliteitsvermindering – van de Afnemer totdat de volledige koopprijs betaald is; of

b.      om de Overeenkomst met de Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist en de Producten (indien de Overeenkomst (gedeeltelijk) betrekking heeft op Producten) aan (een) derde partij(en) te verkopen of te leveren. In dat geval is de Afnemer, wanneer ProductionToGo Benelux BV hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Afnemer aansprakelijk voor deze schade en kosten en dient zij deze te vergoeden; of

c.       haar verplichtingen jegens de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten als bedoeld in artikel 8. In dat geval zijn de bepalingen van dat artikel van toepassing.

6.11.    ProductionToGo Benelux BV is in het geval van ontbinding of opschorting van de Overeenkomst op grond van artikel 6.10 nimmer gehouden tot enige vorm van (schade)vergoeding aan de Afnemer.

 

Artikel 7.    Vrees niet nakoming

7.1       Indien na het sluiten van de Overeenkomst ProductionToGo Benelux BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Afnemer aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Afnemer is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Afnemer is of wordt gelegd, ofwel de Afnemer enige betalingsverplichting jegens ProductionToGo Benelux BV niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Afnemer jegens ProductionToGo Benelux BV uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. ProductionToGo Benelux BV is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.

7.2       ProductionToGo Benelux BV is in geval van een situatie zoals omschreven in artikel 7.1 bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien ProductionToGo Benelux BV daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Afnemer. De Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van ProductionToGo Benelux BV.

 

Artikel 8.    Beëindiging

8.1       Alle tussen ProductionToGo Benelux BV en de Afnemer gesloten Overeenkomsten, kunnen door ProductionToGo Benelux BV zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang - ter keuze aan ProductionToGo Benelux BV - worden opgezegd dan wel (gedeeltelijk) ontbonden door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

a.      Indien de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;

b.      Indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Afnemer, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;

c.       Indien de Afnemer haar crediteuren een akkoord aanbiedt;

d.      Indien de Afnemer haar onderneming staakt of dreigt te staken;

e.      Indien na het sluiten van de Overeenkomst ProductionToGo Benelux BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen en/of indien naar het oordeel van ProductionToGo Benelux BV inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;

f.       De Afnemer enige op haar krachtens tussen ProductionToGo Benelux BV en de Afnemer gesloten Overeenkomst of krachtens de wet op de Afnemer rustende verplichting de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert;

g.      Indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van ProductionToGo Benelux BV kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen;

h.      Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ProductionToGo Benelux BV kan worden gevergd.

8.2       Onverminderd het bepaalde in lid 1, heeft ProductionToGo Benelux BV te allen tijde het recht om een Overeenkomst, althans de (duur)relatie tussen Partijen die (tevens) kwalificeert als een (duur)Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand door en met een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer, zonder gehoudenheid tot betaling van enige (schade)vergoeding aan Afnemer.

8.3       Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van ProductionToGo Benelux BV op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft ProductionToGo Benelux BV recht op betaling van de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

8.4       Indien de beëindiging op grond van dit artikel aan de Afnemer is toe te rekenen, heeft ProductionToGo Benelux BV het recht op vergoeding van de schade die zij daardoor lijdt en nog zal lijden.

 

Artikel 9.    Overmacht

9.1       Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan, naast

hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet voorzien, waarop ProductionToGo Benelux BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ProductionToGo Benelux BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor ProductionToGo Benelux BV dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ProductionToGo Benelux BV verwacht kan worden. Hieronder vallen onder meer – maar niet uitsluitend –:

a.     werkstakingen in het bedrijf van ProductionToGo Benelux BV of van derden;

b.     voorschriften of verzoeken van een overheidsinstantie en/of een plaatselijke autoriteit en/of enig natuurlijk persoon die bevoegd is namens een dergelijke autoriteit op te treden;

c.     gewijzigde wet- en/of regelgeving als gevolg waarvan ProductionToGo Benelux BV niet (meer) in staat is haar verplichtingen na te komen, dan wel nakoming daardoor onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is geworden;

d.     extreme weersomstandigheden;

e.     pandemieën en epidemieën en als gevolg daarvan getroffen overheidsmaatregelen;

f.      defecten en/of storing in materieel, apparatuur en/of instrumenten benodigd voor de levering en/of lossing van Producten en/of Diensten;

g.     verhinderingen, beperkingen en/of belemmeringen ten aan zien van de winning, productie en/of aanvoer en/of invoer van grond- en/of hulpstoffen noodzakelijk voor de productie van de Producten en/of Diensten;

h.     de omstandigheid dat ProductionToGo Benelux BV een prestatie, die van belang is in verband met de door ProductionToGo Benelux BV zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt dan wel tegen een hogere prijs die niet (volledig) aan Afnemer kan worden doorberekend;

i.      defecten aan vervoersmiddelen en andere transportbelemmeringen of vertragingen;

9.2       ProductionToGo Benelux BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat ProductionToGo Benelux BV haar verbintenis had moeten nakomen.

9.3       ProductionToGo Benelux BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht situatie langer dan 3 maanden voortduurt zijn zowel ProductionToGo Benelux BV als Afnemer gerechtigd om de Overeenkomst op te zeggen den, zonder verplichting tot enige vorm van schadevergoeding aan de andere Partij.

9.4       ProductionToGo Benelux BV is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens ProductionToGo Benelux BV uit hoofde van de Overeenkomst met de Afnemer reeds is gepresteerd voorafgaande aan het moment van overmacht.

 

Artikel 10.  Aansprakelijkheid

10.1     Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat ProductionToGo Benelux BV jegens de Afnemer aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

a.      ProductionToGo Benelux BV is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat ProductionToGo Benelux BV is uitgegaan van  door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste gegevens/bestanden;

b.      ProductionToGo Benelux BV is nimmer aansprakelijk voor de door de Afnemer geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs-  en andersoortige stagnatie noch voor schade die elders in deze Algemene Leveringsvoorwaarden  is uitgesloten;

c.       De aansprakelijkheid van ProductionToGo Benelux BV, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Afnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van ProductionToGo Benelux BV in voorkomend geval uitkeert;

d.      In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van ProductionToGo Benelux BV - om welke reden dan ook - niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van ProductionToGo Benelux BV, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, is beperkt tot:

-             de nettowaarde van de factuur ter zake de Producten en/of Diensten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft dan wel indien meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis, de netto waarde van de laatste van deze reeks door  aan de Afnemer verzonden facturen voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden;

-             dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen levering van Producten en/of Diensten ten grondslag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, de netto waarde van de laatste door ProductionToGo Benelux BV aan de Afnemer verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden; en

-             de totale aansprakelijkheid – ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen – zal in ieder geval in haar totaliteit nooit meer bedragen dan € 10.000,- (zegge: tien duizend euro).

10.2     Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ProductionToGo Benelux BV en/of van leidinggevenden van ProductionToGo Benelux BV.

10.3     Alle ondergeschikten van ProductionToGo Benelux BV kunnen zich tegenover de Afnemer en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als ProductionToGo Benelux BV beroepen op de bovenstaande bepalingen.

10.4     Schade waarvoor ProductionToGo Benelux BV aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 30 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan ProductionToGo Benelux BV gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Afnemer aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

10.5     Een aansprakelijkheidsvordering jegens ProductionToGo Benelux BV vervalt, onverminderd het voorgaande, binnen 12 maanden nadat de Afnemer bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 11.  Vrijwaring

11.1     Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, vrijwaart Afnemer ProductionToGo Benelux BV volledig en stelt ProductionToGo Benelux BV en de aan haar gelieerde vennootschappen volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van de derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door de Afnemer dan wel andere derden lijden c.q. maken als gevolg van een ingestelde vordering, aanhangig gemaakt geding of dreiging daarvan, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot:

a.     aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo 6:190 BW in geval van het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 19;

b.     aanspraken van derden ter zake Producten zoals bedoeld in artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden.

11.2     Onverminderd het in het vorige artikellid bepaalde vrijwaart Afnemer ProductionToGo Benelux BV voor aanspraken van derden gebaseerd op een inbreuk van de aan deze derden toekomende (intellectuele eigendoms)rechten voorvloeiende uit c.q. samenhangende met de uitvoering door ProductionToGo Benelux BV van de Overeenkomst, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) het printen c.q. produceren van Producten in opdracht van Afnemer op basis van door Afnemer aangeleverde gegevens.

11.3     Indien ProductionToGo Benelux BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden  zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Afnemer in dat geval verwacht mag worden.

 

Artikel 12.  Geheimhouding

12.1     Afnemer is verplicht tot geheimhouding van informatie waarvan zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is.

12.2     Afnemer zal zowel tijdens als na de looptijd van de Overeenkomst alle gegevens die zij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van ProductionToGo Benelux BV heeft ontvangen, vertrouwelijk behandelen en niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit openbaar maken noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de genoemde Overeenkomst. Afnemer zal de verplichtingen uit dit artikel opleggen tevens aan hun werknemers en derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekken.

12.3     In het geval de Afnemer de verbodsbepalingen als bedoeld in dit artikel overtreedt, is de Afnemer, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete aan ProductionToGo Benelux BV verschuldigd van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding en van € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor elke dag dan wel dagdeel dat de overtreding van de Afnemer voortduurt, onverminderd het recht van ProductionToGo Benelux BV om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13.  Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1     De Afnemer is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

13.2     ProductionToGo Benelux BV is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde te verkopen en/of over te dragen alsmede zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer.

 

Artikel 14.  Toepasselijk recht en geschillen

14.1     Op alle rechtsbetrekkingen - tussen ProductionToGo Benelux BV en de Afnemer, waaronder begrepen de (totstandkoming van de) Overeenkomst, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Afnemer aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2     Geschillen die in verband met de (totstandkoming van de) Overeenkomst ontstaan, (geschillen over het bestaan en de geldigheid van een Overeenkomst daaronder begrepen), zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 


DEEL B. – SPECIFIEKE BEPALINGEN LEVERING PRODUCTEN

 

Indien de overeenkomst (tevens) betrekking heeft op door ProductionToGo Benelux BV te leveren Producten geldt in aanvulling op Deel A de bepalingen van dit Deel B.

 

Artikel 15.  Levering Producten

15.1     Tussen Partijen overeengekomen levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. De enkele overschrijding brengt niet met zich dat ProductionToGo Benelux BV in verzuim komt te verkeren. ProductionToGo Benelux BV is niet gehouden tot het vergoeden van schade, indien ProductionToGo Benelux BV om welke reden dan ook in gebreke is met betrekking tot de tijdige en/of juiste en/of volledige levering.

15.2     Indien Partijen geen (aanvullende) afspraken hebben gemaakt omtrent het vervoer, aflevering en/of lossing, levert ProductionToGo Benelux BV de Producten ex works, als gedefinieerd in de ICC Incoterms, aan het adres van haar locatie te Wieringerwerf. Alle risico’s ter zake van door  af te leveren Producten gaan over op de Afnemer op het moment dat de aflevering van de Producten door ProductionToGo Benelux BV aldaar plaatsvindt. De Producten blijven echter conform artikel 18 het eigendom van ProductionToGo Benelux BV  totdat de prijs door de Afnemer volledig is betaald.

15.3     Indien de Afnemer wenst dat ProductionToGo Benelux BV zorg draagt voor het transport van de Producten van haar locatie naar een door de Afnemer op te geven adres en ProductionToGo Benelux BV daarmee instemt, betekent dit niet dat de levering later of op een andere plaats dan vermeld in artikel 15.1 plaatsvindt. De overeenkomst ter zake het transport betreft een aanvullende afspraak, waarbij geldt dat de kosten en de risico’s van het transport (behoudens andersluidende afspraak) volledig voor rekening van de Afnemer komen. Ook indien ProductionToGo Benelux BV op haar kosten zorg draagt voor het transport draagt Afnemer het risico gedurende het transport en is zij verantwoordelijk voor het afsluiten van een eventuele transportverzekering.

15.4     ProductionToGo Benelux BV is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. De Afnemer is gehouden deze deelfacturen te betalen overeenkomstig artikel 6 van de Algemene Leveringsvoorwaarden.

15.5     Indien de levering van Producten op verzoek van Afnemer moet plaatsvinden in (deel)leveringen die kleiner zijn dan de door ProductionToGo Benelux BV van tijd tot tijd vast te stellen minimum hoeveelheden, dan is ProductionToGo Benelux BV  gerechtigd om een opslag in rekening te brengen.

15.6     De Afnemer is gehouden ProductionToGo Benelux BV bij het aangaan van de Overeenkomst – en in ieder geval vóórdat ProductionToGo Benelux BV overgaat tot levering van de Producten – de informatie te doen toekomen die voor ProductionToGo Benelux BV nodig is voor een correcte en tijdige levering van de Producten.

15.7     De Afnemer dient de Producten direct af te nemen op het moment van levering op het overeengekomen tijdstip.    

15.8     Indien de Afnemer weigert dan wel niet in staat is om de Producten af te nemen, zijn alle vorderingen op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is ProductionToGo Benelux BV gerechtigd om:

-            de Producten te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving, in welk geval ProductionToGo Benelux BV de Producten bij haar of een derde zal opslaan vanaf het moment van schriftelijke kennisgeving, hetgeen voor rekening en risico, met inbegrip van het risico op achteruitgang van de kwaliteit van de Producten, van de Afnemer komt; of:

-            over te gaan tot algehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en de Producten te vernietigen of te verkopen en te leveren aan (een) derde(n).

15.9     De opslagkosten komen in geval van artikel 15.8 voor rekening van de Afnemer en worden berekend vanaf het tijdstip dat de Producten voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later moment is, vanaf de tussen Partijen overeengekomen leveringsdatum.

15.10   Indien ProductionToGo Benelux BV in welke vorm dan ook, schade lijdt als gevolg van het feit dat de Afnemer weigert de bestelde Producten af te nemen, is de Afnemer aansprakelijk voor deze schade.

 

Artikel 16.  Klachten / onderzoeksplicht Afnemer

16.1     De Afnemer is steeds gehouden om binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 5 dagen na (af)levering van de Producten te onderzoeken of de kwantiteit en de kwaliteit daarvan juist c.q. deugdelijk is en voldoet aan de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

16.2     In het geval de Afnemer een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of kwaliteit van de geleverde Producten, dient de Afnemer het gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan 5 dagen na de levering van de Producten schriftelijk kenbaar te maken aan ProductionToGo Benelux BV. Indien de Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn (verborgen gebrek), dient de Afnemer het gebrek binnen 5 dagen na ontdekking daarvan, althans binnen 5 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk te melden bij ProductionToGo Benelux BV.

16.3     De in artikel 16.2 genoemde schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient de Afnemer daarin tevens melding te maken van het factuurnummer en de pakbon behorende bij de levering, zodat ProductionToGo Benelux BV zo adequaat mogelijk kan reageren op de klacht.

16.4     In het geval een klacht niet binnen de in dit artikel genoemde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in dit artikel genoemde vereisten, dan vervallen alle rechten van de Afnemer ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming van rechtswege.

16.5     Indien een klacht gegrond wordt verklaard heeft ProductionToGo Benelux BV de keuze om ofwel het desbetreffende deel van de levering te verbeteren/herstellen of opnieuw aan de Afnemer te leveren (conform artikel 17)

16.6     ofwel om een creditnota aan de Afnemer te versturen voor het desbetreffende deel van de levering, die vervolgens als geannuleerd wordt beschouwd. Indien een klacht gegrond is verklaard heeft de Afnemer geen recht op een andere vorm van (schade)vergoeding dan als aangegeven in de hiervoor genoemde volzin en niet het recht de Overeenkomst te annuleren of te beëindigen.

16.7     De Afnemer is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ProductionToGo Benelux BV gerechtigd om de Producten aan ProductionToGo Benelux BV te retourneren. Retourzendingen die niet worden voorafgegaan door een klacht en de daarbij behorende gegevens omtrent de klacht alsmede door schriftelijke toestemming van ProductionToGo Benelux BV, zijn niet toegestaan. In het geval de Afnemer in weerwil van deze bepalingen alsnog de Producten retourneert dan wel zonder gegronde reden retourneert zal ProductionToGo Benelux BV deze Producten weigeren dan wel ter beschikking houden van de Afnemer voor rekening er risico van Afnemer. ProductionToGo Benelux BV houdt deze Producten zonder dat sprake is van enige erkenning van de juistheid van een aanspraak op een garantie aan de zijde van de Afnemer. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Afnemer.

16.8     Klachten ontheffen de Afnemer nimmer van haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 17.  Nakoming / garantie ter zake Producten

17.1     Mededelingen door of namens ProductionToGo Benelux BV met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden en/of eigenschappen in de ruimste zin van de geleverde Producten worden slechts beschouwd als garanties indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door ProductionToGo Benelux BV in de vorm van een garantie.

17.2     Kleine afwijkingen met betrekking tot de kwaliteit, grootte, de afwerking, het ontwerp et cetera, die als toelaatbaar beschouwd worden in de markt of technisch niet voorkomen kunnen worden alsook normale slijtage van de geleverde Producten, vormen nimmer grond voor een tekortkoming aan de zijde van ProductionToGo Benelux BV.

17.3     Wanneer de Afnemer de door ProductionToGo Benelux BV geleverde Producten geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of aan derden heeft geleverd, staat vast dat ProductionToGo Benelux BV de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

17.4     ProductionToGo Benelux BV garandeert, dat de door haar verkochte Producten bij een normaal gebruik voor het daarvoor bestemde doel gedurende een periode van 12 (maanden) maanden na aflevering vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. De garantie heeft in ieder geval geen verdere strekking dan de eventueel door de fabrikant gegeven garantie, welke garantie ProductionToGo Benelux BV aan de Afnemer zal communiceren en doorgeven. Deze garantie is niet van toepassing op Producten zoals bedoeld in artikel 5.3 (‘printservice’).

17.5     In geval van een klacht van een Afnemer ter zake gebrekkige Producten die voldoet aan het bepaalde in artikel 16 en die door ProductionToGo Benelux BV onder de garantie is geaccepteerd, geldt het bepaalde in de navolgende leden.

17.6     ProductionToGo Benelux BV zal de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn herstellen indien herstel redelijkerwijs mogelijk is of – ter uitsluitende keuze aan ProductionToGo Benelux BV – de Producten vervangen indien het gebrek vervanging rechtvaardigt. Voor herstel van de Producten wordt een termijn van dertig dagen in ieder geval geacht redelijk  te zijn.

17.7     ProductionToGo Benelux BV is niet verplicht tot het bieden van een voorziening (bijvoorbeeld in de vorm van vervangende Producten) gedurende de periode van herstel en/of tot het betalen van een schadevergoeding (bijvoorbeeld in verband met het missen van genot van de Producten) gedurende de periode van herstel.

17.8     De Producten die onder de garantie vallen dienen door Afnemer aan ProductionToGo Benelux BV te worden geretourneerd en worden bij ProductionToGo Benelux BV hersteld dan wel worden deze Producten – ter keuze aan ProductionToGo Benelux BV ter plaatse bij Afnemer hersteld.

17.9     De Afnemer kan slechts vervanging van de Producten of ontbin­ding van de Overeenkomst ter zake de gebrekkige Producten vorderen, indien:

-                      ProductionToGo Benelux BV tot twee maal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze po­gingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek vol­doende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of;

-                      indien de Afnemer aantoont, dat de zaak zoveel ge­breken vertoont, of heeft vertoond, dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoordt en dat deze gebre­ken vervanging of ontbinding recht­vaardigen.

17.10   Aan de Afnemer komen in geval van een gebrek aan de Producten enkel de rechten toe, onder de voorwaarden en binnen de termijn, zoals genoemd in dit artikel 17. Aan de Afnemer komt (derhalve) geen beroep toe op ontbinding van de Overeenkomst of prijsvermindering of (vervangende) schadevergoeding.

17.11   Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, vervalt een eventuele garantieaanspraak van Afnemer indien:

-                      redelijkerwijs aannemelijk is dat het gebrek aan de Producten  is veroor­zaakt door een onjuiste en/of onzorgvuldige behandeling van de Producten; en/of

-                      sprake is van een toepassing van de Producten die niet overeenstemt met een normaal gebruik en/of de door ProductionToGo Benelux BV bij de betreffende Producten gegeven (gebruiks)instructies; en/of

-                      het type- of serienummer van de Producten is verwijderd of gewijzigd; en/of

-                      door Afnemer wijzigingen zijn aangebracht ten aanzien van de Producten;

-                      problemen die ontstaan door Afnemer of derden geleverde software, koppelingen of benodigdheden;

-                      foutieve voorbereiding van de plaats van installatie;

-                      schade aan de Producten of de daarin opgeslagen of daarmee verwerkte gegevens veroorzaakt door een externe bron, zoals een computerkraak;

-                      virussen of gelijkwaardige storingen aan de programmatuur als gevolg van aansluiting van de Producten op een netwerk;

-                      het gebruik van andere dan door ProductionToGo Benelux BV goedgekeurde onderdelen of verbruiksmaterialen van de Producten;

-                      het gebruik van de Producten in combinatie met andere dan door ProductionToGo Benelux BV goedgekeurde en/of anderszins incompatibele software, (rand-)apparatuur of (rand- )programmatuur;

-                      het niet nakomen door de Afnemer van gemaakte afspraken in verband met het onderhouden van de Producten.

17.12   De rechten van Afnemer ter zake een eventueel gebrek aangaande de geleverde Producten komt te vervallen indien niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 16 en 17.

17.13   Op de Afnemer rust de bewijslast om aan te tonen dat de Producten binnen de garantietermijn een gebrek vertoont en tijdig aan ProductionToGo Benelux BV is gemeld.

 

Artikel 18.  Eigendomsvoorbehoud

18.1     Het eigendom van de door ProductionToGo Benelux BV aan de Afnemer afgeleverde Producten gaat pas over op de Afnemer als de Afnemer alles heeft voldaan inzake hetgeen ProductionToGo Benelux BV uit hoofde van alle Overeenkomsten met de Afnemer en in dat kader geleverde Producten te vorderen mocht hebben of krijgen en in dat kader verrichte Diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.

18.2     Indien de bestemming van de Producten buiten Nederland gelegen is en het recht van het land van bestemming van de afgeleverde Producten, ten tijde van de invoer van de Producten, verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan artikel 9.1 is bepaald, geldt tussen Partijen dat zij – doch  slechts – voor zover het betreft de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van de Producten geacht worden een rechtskeuze te hebben gemaakt voor het recht van het land van invoer van de Producten (in de zin van artikel 10:128 lid 2 BW), met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen welk land ten tijde van de invoer van de Producten verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom, het hierboven in lid 1 en de rest van dit artikel bepaalde blijft gelden.

18.3     Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet bevoegd de Producten te verpanden, anderszins te vervreemden dan wel te bezwaren of rechten daarop aan derden te verlenen. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan ProductionToGo Benelux BV eigenaar is, voorwaardelijk aan derden te verkopen of voorwaardelijk af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer noodzakelijk is. Afnemer zal zijn afnemer van de eigendomsrechten van ProductionToGo Benelux BV op de hoogte stellen.

18.4     ProductionToGo Benelux BV raakt haar (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Afnemer de van ProductionToGo Benelux BV ontvangen Producten vermengt en/of ver- of bewerkt. De Afnemer gaat bedoelde Producten in dat geval automatisch houden voor ProductionToGo Benelux BV.

18.5     De Afnemer is verplicht: (i) de geleverde maar (nog) niet (volledig) betaalde Producten te verzekeren, (ii) (iii) aan derden kenbaar te maken dat de door ProductionToGo Benelux BV aan de Afnemer geleverde Producten door ProductionToGo Benelux BV onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd indien de Afnemer de Producten nog niet (volledig) heeft betaald.

18.6     Indien de Afnemer haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is ProductionToGo Benelux BV gerechtigd om de geleverde Producten waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of bij derden die deze Producten voor de Afnemer houden, direct weg te (doen) halen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag of dagdeel dat de Afnemer deze verplichting niet nakomt van al hetgeen De Afnemer aan ProductionToGo Benelux BV is verschuldigd, onverminderd het recht om nakoming van de in de vorige zin genoemde verplichtingen en/of schadevergoeding te vorderen.

18.7     Voor de op grond van dit artikel teruggenomen Producten wordt de Afnemer gecrediteerd voor de dagwaarde van de teruggenomen Producten op de dag van de terugname.

18.8     Tevens geldt dat ProductionToGo Benelux BV op eerste verzoek een stil pandrecht verkrijgt op de aan de Afnemer geleverde Producten. Dit pandrecht strekt eveneens tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen ProductionToGo Benelux BV van de Afnemer te vorderen heeft of zal krijgen. De Afnemer zal op eerste verzoek van ProductionToGo Benelux BV een akte tot vestiging van pandrecht tekenen en deze registeren bij de belastingdienst.

 

Artikel 19.  Verplichtingen Afnemer

19.1     Afnemer is gehouden om ProductionToGo Benelux BV juist en volledig te informeren omtrent het (gebruiks)doel van de Producten.

19.2     Onverminderd het bepaalde in lid 1, blijft Afnemer uitsluitend en zelfstandig verantwoordelijk om te onderzoeken of de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor het Product aangekocht en gebruikt.

19.3     Afnemer is gehouden om zich onverkort te houden aan de veiligheids- en gebruiksinstructies behorende bij de Producten alsmede om het Product te gebruiken conform het doel waarvoor het Product is gemaakt. Dit omvat in ieder geval instructies ter zake een juist en veilig gebruik van de Producten conform het doel van de printer alsmede instructies ter zake (het soort) materialen/grondstoffen dat gebruikt kan c.q. dient te worden in het Product indien het een (3D-) printer betreft. In geval van (door)verkoop van de Producten door Afnemer aan klanten, is Afnemer gehouden om de in dit artikellid bedoelde instructies over het gebruik en doel van de Producten te verstrekken aan deze klanten.

19.4     Afnemer vrijwaart ProductionToGo Benelux BV voor alle aanspraken van derde, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aanspraken van derden ter zake productaansprakelijkheid, indien Afnemer niet heeft voldaan aan het bepaalde in dit artikel.

 


 

DEEL C. – SPECIFIEKE BEPALINGEN LEVERING DIENSTEN

 

Indien de overeenkomst (tevens) betrekking heeft op door ProductionToGo Benelux BV te leveren Diensten, geldt in aanvulling op Deel A de bepalingen van dit Deel C.

 

Artikel 20. Verplichtingen Afnemer

20.1       Afnemer erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Diensten door ProductionToGo Benelux BV in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van de benodigde informatie, documentatie, en overige zaken benodigd voor de correcte uitvoering van de Diensten. 

20.2       Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan ProductionToGo Benelux BV verstrekte informatie, documentatie en zaken alsmede de verstrekte benodigdheden zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

20.3       Indien de voor de uitvoering van de Diensten benodigde gegevens en/of andere noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verstrekt respectievelijk verricht, heeft ProductionToGo Benelux BV het recht de uitvoering van de Diensten op te schorten totdat Afnemer deze verplichtingen alsnog is nagekomen dan wel heeft ProductionToGo Benelux BV het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat ProductionToGo Benelux BV over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door ProductionToGo Benelux BV te maken kosten voor rekening en risico komen van Afnemer.

20.4       In het geval dat de Diensten worden verricht op de locatie van Afnemer, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 21. Uitvoering Diensten

21.1     Tussen Partijen overeengekomen termijnen voor de oplevering van de Diensten gelden nimmer als fatale termijnen. De enkele overschrijding brengt niet met zich dat ProductionToGo Benelux BV in verzuim komt te verkeren. ProductionToGo Benelux BV is niet gehouden tot het vergoeden van schade, indien ProductionToGo Benelux BV om welke reden dan ook in gebreke is met betrekking tot de tijdige en/of juiste en/of volledige levering van de Diensten.

21.2     ProductionToGo Benelux BV zal zich ertoe inspannen dat zij de Diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoert. Op ProductionToGo Benelux BV rust in dit verband een inspanningsverbintenis en nimmer een resultaatsverbintenis.

21.3     Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de algemene Voorwaarden geldt dat - indien een advies, instructie of toepassing voortvloeiende uit de Diensten niet juist of niet (goed) toepasbaar is / blijkt, ProductionToGo Benelux BV nimmer aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan gelede schade.

21.4     Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke toepassing van de instructies en adviezen voortvloeiende uit de Diensten. Afnemer vrijwaart ProductionToGo Benelux BV voor eventuele tegen ProductionToGo Benelux BV ingestelde vorderingen en/of schade die door derden geleden wordt in verband met het gebruik van de (resultaten uit hoofde van de) Diensten.

 

Artikel 22 Installatie Producten en Training

22.1.    Indien de Overeenkomst (mede) betrekking heeft op de installatie van de Producten, zal ProductionToGo Benelux BV de Producten als onderdeel van de Diensten op locatie van Afnemer installeren of laten installeren.

22.2.    In geval van installatie door ProductionToGo Benelux BV zal Afnemer, vóór aflevering en installatie van de Producten een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, hiervoor aan ter beschikking stellen. Indien Afnemer niet tijdig aan deze verplichting voldoet, geldt het bepaalde in artikel 20.

22.3.    De Producten wordt geacht door de Afnemer te zijn aanvaard op de datum van installatie of op de eerste dag volgend op de afleveringsdatum indien de Afnemer de Producten zelf zal installeren, of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

22.4.    Indien de Overeenkomst tevens het geven van een (gebruiks)training omvat, dan is Afnemer gehouden om op het overeengekomen tijdstip de benodigde apparatuur en alle noodzakelijke faciliteiten gereed te hebben.

 

Artikel 24. Inschakeling derden bij levering Diensten

24.1     Het is ProductionToGo Benelux BV, zonder voorafgaand overleg of instemming met c.q. van Afnemer, toegestaan om derden en/of toeleveranciers in te schakelen voor het uitvoeren van de Diensten.

24.2     Indien Afnemer bepaalt dat bepaalde Diensten door derden worden verricht, dan zullen deze derden direct aan Afnemer factureren (zonder tussenkomst van ProductionToGo Benelux BV) en ProductionToGo Benelux BV is in geen geval aansprakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Afnemer vrijwaart ProductionToGo Benelux BV voor eventuele vorderingen en/of schade van ProductionToGo Benelux BV die door deze derden veroorzaakt wordt.

 

Artikel 25. Klachten

25.1     In het geval van een klacht omtrent de Diensten dient de Afnemer deze klacht ter zake de geleverde Diensten, onverwijld na ontdekking en niet later dan 8 kalenderdagen na de levering van de Diensten schriftelijk kenbaar te maken aan ProductionToGo Benelux BV.

25.2     In het geval een klacht niet binnen de in het vorige artikellid genoemde termijn is gemeld dan vervallen alle rechten van de Afnemer ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming van rechtswege.

25.3     Indien een klacht gegrond wordt verklaard zal ProductionToGo Benelux BV het deel van de geleverde Diensten verbeteren/herstellen dan wel – te hare keuze – opnieuw leveren of Afnemer voor dat deel van de Overeenkomst crediteren. Indien een klacht gegrond is verklaard heeft de Afnemer geen recht op een andere vorm van (schade)vergoeding dan als aangegeven in de hiervoor genoemde volzin en niet het recht de Overeenkomst te annuleren, ontbinden of te anderszins te beëindigen.

 

 

 


DEEL D. – FIRMWARE

Indien de overeenkomst (tevens) betrekking heeft op Firmware geldt in aanvulling op Deel A de bepalingen van dit Deel D.

 

Artikel 26. Gebruiksrechten

26.1     ProductionToGo Benelux BV stelt aan de Afnemer op basis van een gebruikslicentie de Firmware gedurende de levensduur van het Product voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik van de Firmware is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. Onderworpen aan de beperkingen van deze overeenkomst geeft ProductionToGo Benelux BV de Afnemer een beperkte licentie om:

(a) een enkel exemplaar van de Firmware op het Product te installeren, en eventueel indien dit door ProductionToGo Benelux BV beschikbaar wordt gesteld op de Firmware op het Product te upgraden;
(b) om de documentatie te gebruiken als ondersteuning van het gemachtigd gebruik en 
(c) om één kopie van de Firmware te maken alleen voor back-updoeleinden, mits alle titels en handelsmerken, copyright en beperkte rechten op de kopie worden gereproduceerd..

26.2     De Afnemer mag de Firmware of de documentatie niet kopiëren of gebruiken, behalve zoals expliciet toegestaan. De Afnemer mag de Firmware niet overdragen, sublicentiëren, leasen of huren of dit gebruiken voor de opleiding van derden, commerciële time-sharing of gebruik voor een servicebureau. Het is de Afnemer of derden niet toegestaan de Firmware te modificeren, reverse engineering toe te passen, het te analyseren of te decompileren, behalve in die mate zoals expliciet is toegestaan door de wet ter zake en daarna alleen nadat de Afnemer ProductionToGo Benelux BV schriftelijk op de hoogte heeft gesteld. De Afnemer mag de Firmware niet gebruiken op meerdere processors zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ProductionToGo Benelux BV. De Afnemer mag de Firmware uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. De Afnemer zal de Firmware niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a-Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

26.3     ProductionToGo Benelux BV of de licentiegever van ProductionToGo Benelux BV behoudt alle rechten, titels en belangen in en op alle patenten, copyright, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten in de Firmware en de documentatie en eventuele afgeleide werken daarvan. De Afnemer verwerft geen andere rechten, expliciet of impliciet, die verder gaan dan de beperkte licentie die in deze Algemene Voorwaarden worden beschreven. 

26.4     ProductionToGo Benelux BV heeft niet de verplichting om ondersteuning, onderhoud, upgrades, modificaties of nieuwe releases te leveren voor de Firmware of de documentatie op grond van de overeenkomst. Indien in afwijking van het vorenstaande ProductionToGo Benelux BV gevraagd wordt om ondersteuning, onderhoud, upgrades, modificaties of nieuwe releases te leveren voor de Firmware of de documentatie, kan ProductionToGo Benelux BV verlangen dat de Afnemer daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat en een separate vergoeding daarvoor moet voldoen.

26.5     De verplichting tot terbeschikkingstelling door ProductionToGo Benelux BV en het gebruiksrecht van de Afnemer strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de Firmware. Het gebruiksrecht van de Afnemer strekt zich niet uit tot de broncode van de Firmware. De broncode van de Firmware en de bij de ontwikkeling van de Firmware gemaakte technische documentatie worden niet aan de Afnemer ter beschikking gesteld, ook niet indien de Afnemer bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

26.6     De Afnemer zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de Firmware steeds stipt naleven.

26.7     ProductionToGo Benelux BV kan verlangen dat de Afnemer de Firmware niet eerder in gebruik neemt dan nadat de Afnemer bij ProductionToGo Benelux BV, diens toeleverancier of de producent van de Firmware één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen.

26.8     Afnemer zal nimmer een derde - al dan niet op afstand (online) - toegang geven tot de Firmware of de Firmware bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de Firmware uitsluitend ten behoeve van de Afnemer gebruikt.

26.9     Partijen houden het ervoor dat de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van Firmware tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

 

 

 

Artikel 27. Aflevering en installatie

27.1  ProductionToGo Benelux BV zal, te zijner keuze, de Firmware op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door ProductionToGo Benelux BV te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de Firmware online aan de Afnemer voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van ProductionToGo Benelux BV in papieren dan wel digitale vorm in een door ProductionToGo Benelux BV bepaalde taal verstrekt.

27.2  Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal ProductionToGo Benelux BV de Firmware bij Afnemer nadere afstemmen. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal de Afnemer zelf de Firmware afstemmen, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

 

Artikel 28. Acceptatie

28.1  Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt de Afnemer de Firmware in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

28.2  Indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, is het volgend bepaalde van toepassing.

a.     Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen van de Firmware aan de door ProductionToGo Benelux BV schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de Firmware. Van een fout is alleen sprake indien de Afnemer deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Afnemer is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. ProductionToGo Benelux BV heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere onvolkomenheden in of aan de Firmware anders dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.

b.     Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode 2 dagen na aflevering of, indien een door ProductionToGo Benelux BV uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, 3 dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is de Afnemer niet gerechtigd de Firmware voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. De Afnemer zal de overeengekomen acceptatietest met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.

c.     Indien een acceptatietest is overeengekomen, is de Afnemer verplicht te toetsen of de afgeleverde Firmware beantwoordt aan de door ProductionToGo Benelux BV schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties.

d.     Indien bij het testen in opdracht van de Afnemer gebruik wordt gemaakt van gegevens, dan zal de Afnemer ervoor zorgdragen dat het gebruik van deze gegevens voor dit doeleinde is toegestaan.

e.     De Firmware zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a             indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel

b.            indien ProductionToGo Benelux BV vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in dit artikel onder f. ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel;

c.            indien Afnemer enig gebruik maakt van de Firmware voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming.

f.      Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de Firmware fouten bevat, zal Afnemer uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan ProductionToGo Benelux BV rapporteren. ProductionToGo Benelux BV zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij ProductionToGo Benelux BV gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen aan te brengen.

g.     De Afnemer mag de acceptatie van de Firmware niet onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de Firmware redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van ProductionToGo Benelux BV om deze kleine fouten in het kader van enige garantieregeling te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de Firmware die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.

h.     Indien de Firmware in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

28.3     Acceptatie van de Firmware op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat ProductionToGo Benelux BV gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de Firmware en, indien tevens de installatie van de Firmware door ProductionToGo Benelux BV is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie.

 

Artikel 29. Beschikbaarstelling

29.1     ProductionToGo Benelux BV zal de Firmware bij de aflevering van het Product aan de Afnemer ter beschikking stellen.

 

Artikel 30 Gebruiksrechtvergoeding

30.1     Afnemer is geen apart vergoeding voor het gebruik maken van de Firmware verschuldigd tenzij Partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 31 Wijzigingen in de Firmware

31.1     Behoudens dwingendrechtelijke uitzonderingen in de wet bepaald, is de Afnemer niet gerechtigd de Firmware geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProductionToGo Benelux BV. ProductionToGo Benelux BV is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. De Afnemer draagt het volle risico van alle door of in opdracht van de Afnemer door derden - al dan niet met toestemming van ProductionToGo Benelux BV - aangebrachte wijzigingen. Indien de Afnemer wijzigingen aanbrengt in Firmware of de Firmware vervangt vervalt alle garantie met betrekking tot de Producten.

 

Artikel 32. Garantie

32.1     ProductionToGo Benelux BV zal zich naar beste vermogen inspannen fouten in de Firmware binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van zes maanden na aflevering, of, indien een acceptatietest is overeengekomen, binnen zes maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij ProductionToGo Benelux BV zijn gemeld. ProductionToGo Benelux BV staat er niet voor in dat de Firmware geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. ProductionToGo Benelux BV garandeert evenmin dat de Firmware zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd.

32.2     ProductionToGo Benelux BV kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Afnemer of van andere niet aan ProductionToGo Benelux BV toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien de Afnemer zonder schriftelijke toestemming van ProductionToGo Benelux BV wijzigingen in de Firmware aanbrengt of laat aanbrengen.

32.3     Herstel van fouten geschiedt op een door ProductionToGo Benelux BV te bepalen locatie en wijze. ProductionToGo Benelux BV is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de Firmware aan te brengen.

32.4     ProductionToGo Benelux BV is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens. ProductionToGo Benelux BV is tevens nimmer aansprakelijk voor het verminken van of het verloren gaan van gegevens

32.5     ProductionToGo Benelux BV heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de garantieperiode zijn gemeld.